Величко Величков

Величко Величков - председател на НСЗП към МОСВ, предложител на пагубното за природата на Рила решение за отпадането на защитена зона Рила-буфер от Натура-2000 ,взето на заседание на НСБР към МОСВ на 25.10.2007. С това скандално решение се дава зелена светлина за десетки пагубни проекти като ски зоните Паничище,Супер Боровец,Искровете и Картала и на изсичането на "царските гори" над Самоков и на практика се ликвидира природата на Рила планина. Същият "експерт" години наред се бори с успех срещу природата на България.

(en) Velichko Velichkov - a chairman of the National Council for Environmental Protection in The Ministry of Environment and Water, suggested in Oct. 25th 2007 the baneful decision for the nature of Rila - the buffer of Rila to be not in the protected network Natura-2000. With this scandalous decision id given the "green light" for the illegal ski-zones Panichishte, Iskrovete, Kartala, Super Borovets, and the cleaning of the virgin "royal" forests over Samokov, practically liquidating the environment of Rila. The same "expert" years on end is fighting successfuly the environment of Bulgaria.

(de) Velitschko Velitschkov - Vorsitzender der Nationalbehorde fur Naturschutz beim Umweltministerium. Er hat den, fur die Natur von Rila unheilvollen Vorschlag gemacht, dass die Schutzzone Rila-Buffer in Natura 2000 nicht eingeschlossen wird. Bei der Versammlung des Nationalrates fur Umweltschutz beim Umweltministerium am 25.10.2007 wurde die Entscheidung auch so getroffen. Mit dieser emporenden Entscheidung wird das grune Licht fur Dutzende Zerstorungsprojekte gegeben, wie die Skizonen Panitschischte, Super Borovetz, Iskrovete und Kartala und die Abholzung der "Konigswalder" uber Samokov. Damit wird die Natur von Rila praktisch liquidiert. Dieser "Experte" bekampft schon Jahre lang mit grossem Erfolg die Natur Bulgariens.

(it) Veličko Veličkov – un esperte presso il Ministero dell'Ambiente e da anni nemico affermato dell'ambiente bulgaro. Il 25 ottobre 2007 elimina l'area „Rila-buffer“ come sito di Natura 2000, e approva decine di progetti come le piste di „Super Paničište“, „Super Borovec“, „Iskrovete“ e „Kartala“, praticamente liquidando i monti Rila.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.