Георги Седефчов Първанов

Президент на България с бракониерския навик да избива защитени видове. Чест посетител със снайпер в национални паркове и резервати и организатор на ловни пусии на тези места. В България е известен с лова на вълци в Пирин, докато кипи пожар във влак. През същата 2008 г. направи опит за промяна в Закона за лова, която да даде зелена светлина на бракониерите.
В Узбекистан стана известен с брутален лов на диви кози архари в резерват. Незаконният лов в Нуратинския резерват е бил платен от българския държавен бюджет. За удобство на Първанов резерватът е бил "разчистен" с прокарване на пътеки, а козелът е бил подгонен към нашия велик ловджия, който просто е натиснал спусъка като в стрелбище. Не е геройство да убиеш защитен вид, но звучи снобарско че си платил луди пари за да нарушиш закона. А още по-снобарско е когато хората от една цяла държава плащат данъци, за да платиш с тях тази своя прищявка, нали?

(pl) Georgi Sedefczow Pyrwanow
Prezydent Bułgarii – charakteryzuje się skłonnościami kłusowniczymi, zabija zwierzęta należące do gatunków chronionych. W Bułgarii znany jest z tego, iż polował na wilki w górach Pirin, w czasie gdy wszyscy byli przejęci tragedią ludzi, którzy zginęli w pożarze w pociągu pasażerskim. W Uzbekistanie usłyszano o nim za sprawą brutalnego polowania na kozły górskie archary na terenie miejscowego rezerwatu przyrody. Nielegalne polowanie w Rezerwacie Nuratyńskim finansowane było środkami z bułgarskiego budżetu. Aby Panu Prezydentowi było wygodniej w rezerwacie zostały wytyczone nowe ścieżki, a kozioł został nagnany w kierunku naszego wspaniałego myśliwego, który po prostu nacisnął na spust – jak na strzelnicy. Nie jest bohaterstwem mordowanie zwierząt z gatunku chronionego prawnie, za to Pan Prezydent może się pochwalić, że wydał ogromną sumę pieniędzy, aby naruszyć prawo. A czyż nie jest również godny podkreślenia fakt, że obywatele państwa płacą podatki po to, aby jedna osoba mogła zaspokoić swoje mordercze zachcianki?
Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.