Косьо Тодоров

Косьо Тодоров - директор на фирмата "Техноинженеринг груп", която незаконно, с фалшиви документи и без ОВОС е навлязла в защитената зона "Никополско плато" и е извършила непоправими вреди върху местообитанията и защитените видове. За нанесените щети, които се оценяват в милиарди евро, Косьо е платил глоба от 5000 лева.

(en) Kosyo Todorov - a director of the company "Technoengineering group", which illegally, using faked documentation and without environmental valuation have encroached the protected zone "Nikopol plateau" and have caused fatal damages on the habitats and protected species. Kosyo payd a fine of 5000 BGN (2500 Euro) for damages in billions of Euro.

(de) Kosio Todorov - Geschaftsfuhrer des Firmas "Technoengeneering Group", die illegal, mit gefalschten Genehmigungen und ohne Umweltvertraglichkeitsprufung ins Schutzgebiet "Nikopolsko plateau" eingetreten ist und irreparable Schaden auf die Habitaten und die geschutzten Arten dort errichtet hat. Fur die errichteten Schaden, die auf Milliarden Euro geschatzt werden, hat Kosio eine Strafe von 5000 Leva bezahlt.

(it) Kosjo Todorov – il direttore della società „Technoenginering Group“, che estrae senza licenza nell'area protetta „Altopiano di Nikopol“ e ha già danneggiato l'ecosistema. I danni sono calcolati a miliardi euro, ma la multa è solo 2500 euro.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.