Никополско плато

зона "Никополско плато" - в следствие на експлоатацията на две незаконни каменни кариери са унищожени 40% от хабитатите с консервационна стойност. Унищожени са 2 двойки ценни видове птици и съществена част популацията на шипобедрената костенурка в Северна България. Унищожени са 30% от популацията на изключително редкия ендемичен вид Dianthus nardiformis. Взривена е скална ниша, местообитание на прилепи. Унищожени са популации на 5 защитени вида растения от Приложение ІІІ на Закона за биологичното разнообразие. Нарушени са Директивата по ОВОС, Директива 92/43, 79/409 и член 4 на Бернската конвенция, Споразумението за защита на европейските прилепи (EUROBATS) и Законите за биологичното разнообразие и за подземните богатства. Тази изключително безобразна вандалщина е извършена от фирмата "Техноинженеринг груп" АД.

(it) Altopiano di Nikopol – dopo l'estrazione di materiali inerti senza licenza sono distrutti 40% della superficie di habitat importanti, 2 specie di uccelli endemici e una specie di tartaruga endemica, 30% della popolazione della specie rara Dianthus nardiformis, 5 specie di piante protette dalla Legge della diversità ambientale. Una grotte popolata da pipistrelli era esplosa. Sono state violate Direttive 92/43, 79/409 e punto 4 della conveznione di Berna, l'accordo per la protezione dei pipistrelli EUROBATS e la Legge dei minerali. Il vandalo è la Technoengineering Group.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.