Рила Строй

"Рила Строй" - старозагорски консорциум, който поркарва незаконни пътища в Национален парк Рила. Собственост е на собствениците на "Рила Спорт". Унищожава защитените зони "Рила" по Директива 79/409/ЕИО за птиците, и "Рила-буфер" и "Рила" по Директива 92/43/ЕИО за хабитатите", Унищожават се приоритетни видове и местообитания. Проектът за ски курорт може да стане причина за неприемането на защитена зона Рила буфер.

(it) Rila Stroy - una società con sede a Stara Zagora che costruisce nuove strade illegale nel Parco nazionale del Rila controllata dai proprietari di Rila Sport. Distrugge siti protetti secondo le direttive 79/409/CE per i habitat e 92/43/CE e per gli uccelli, specie biologiche e habitat. Il suo scopo ovvio è l'esclusione di queste aree dalla rete Natura 2000.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.