Сергей Станишев


Сергей Дмитриевич Станишев: лидер на ПЕС и бивш министър-председател на България, който открито заяви лични инвестиционни намерения в незаконно "отложените" от него Натура-зони. На 9.10.2007 Станишев откри първата копка на незаконния курорт "Супер Боровец", който е в разрез с европейските директиви и българските закони. Станишев носи отговорност и за последния план за заграбване на държавните земи - превръщане на държавния горски фонд в държавни голф игрища и след това - в частни застроителни терени. Неговият брат Георгий има планове за застрояване на Натура-зоната "Карадере" (вероятно само съвпадение...).

(en) Sergei (Sergey) Stanishev - Prime Minister of Bulgaria. He postponed the inclusion of some areas in Natura 2000 in violation of the law and openly said he had personal "investment plans" for these areas.

(de) Sergej Stanischev - Ministerpräsident von Bulgarien, der persönliche Investitionsvorhaben in den "hinausgezögerten" Natura-Zonen angekündigt hat. Am 09.10.2007 hat Stanischev den ersten Spatenstich vom illegalen Kurort "Super Borovetz" gemacht, der gegen die europäischen Richtlinien und die bulgarischen Gesetze verstößt. Stanischev ist auch für den neuesten Plan zur Ausraubung von Staatsland - Transformation von staatlichen Forstfonds in staatliche Gildplätze und später - in privaten Baustellen. Sein Bruder Georgii hat Pläne zum Bebauen von der Natura-Zone "Karadere" (wahrscheinlich ein Zufall...).

(fr) Sergey Dmitrievich Stanishev – premier ministre de Bulgarie qui a déclaré ouvertement ses desseins d’investissement personnels dans les zones de Nature 2000 dont la légalisation a été déposée exprès par lui. Le 9 octobre 2007 Stanishev a fait le premier coup de bêche de la villégiature illégale Super Borovetz qui est en contradiction avec les directives européennes et les lois bulgares. Stanishev est responsable aussi pour le dernier plan de pillage de terrains de l’Etat – transformation du fonds forestier de l’Etat en terrains de golf et plus tôt – en terrains de bâtiment privés. Son frère Guéorguiy a montré des appétits à Karadéré (zone de Nature 2000).

(it) Sergej Stanišev - Primo Ministro della Bulgaria che rimandò l'inclusione di molte aree protette in „Natura 2000“, violando la legge, e dichiarò che ha intenzioni d'investimento personali per queste aree.

(ro) Sergej Stanišev - Primul ministru al Bulgariei. A amanat includerea unor zone in Natura 2000 violaland legea si declarand public ca are planuri de investitii personala in acele zone.Някои всеизвестни факти за С.Станишев: син е на Димитър Яков Станишев - бивш секретар на ЦК на БКП, защитил е дипломна работа на тема "Ролята на униформата за бойния дух на военнослужещите в Червената армия" и по-късно дисертация на тема "Система на служебно повишение на висшите граждански чинове...." в Московския университет. До 1996 г. е руски гражданин. До назначението му за премиер на България не е имал трудова книжка - никога не е работил и не е плащал данъци.

1 коментар:

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.