Емел Етем

Емел Етем - бивш вицепремиер, бивш министър на бедствията и авариите, лично и на място разпоредила унищожаването на лонгозната растителност на река Вая, по поръчка на Н.Банев. А иначе, по официални твърдения на нейното министерство и на Дардов от МОСВ, е била разпоредена корекция на речното корито на Вая, за да не се наводни .... Черно море!
Емел Eтем носи и пряка отговорност за унищожаването на алувиалната крайречна растителност в цялата страна. По нейно разпореждане са изсечени елшовите дървета в речните корита, които представляват естествено укрепване на брега. С премахването им Е.Етем причинява бедствия в бъдеще - ронене на брега от придошлите води и наводнения. Елшата е защитен вид но това не и помогна в оцеляването от дървената мафия, чиито интереси се обслужват от госпожа Етем.
Емел Етем строи в Пампорово над хотел Елица, по пътя за връх Снежанка. Строежът е унищожил единственото в района езерце и е унищожил водоизточник.
Етем оправдава името на министерството си - да причинява бедствия и аварии.

(en) Emel Etem - vice prime-minister, minister of the disasters and damages, personally and in place ordered the destruction for the longose vegetation of the river Vaya, executing an errand given by N.Banev. Etem justified the name of her ministry - to cause disasters and damages. But otherwise, in the official allegations from her ministry and from Dardov is that there was ordered a correction of the talveg because to prevent the Black sea of ... flood!

(fr) Emèle Etème – vice-premier ministre et ministre des sinistres et des avaries qui a personnellement ordonné l’anéantissement de la végétation de longose de la rivière Vaya sur commande de Nikolay Banev – propriétaire du Holding „AKB Fores“. L’explication officielle du ministère d’Etème et de mr Dardov du ministère du milieu naturel et des eaux est qu’on a ordonné une correction du lit de Vaya afin de ne pas inonder… la mer Noire!
Emèle Etème est responsable aussi pour l’anéantissement de la végétation alluviale au bord des rivières partout en Bulgarie. Elle a ordonné l’abattage des aulnes dans les lits des rivières qui rendent les bords plus solides. L’aulne est une espèce protégée mais non pas pour le mafia “d’arbre” dont les intérêts sont servis par mme Etème.
Elle justifie le nom de son ministère – de causer des sinistres et des avaries.

(it) Emel Etem – ministro per il Coordinamento della Protezione Civile (il nome esatto significa in bulgaro „Ministero dei Disastri e delle Avarie“), la quale ha personalmente e in situ ordinato la distruzione della flora lungo il fiume Vaia, per ordine di N. Banev. Così ha giustificato il nome del suo ministero, di causare disastri e avarie. Secondo l'informazione ufficiale, ha dovuto correggere il letto del fiume, per evitare un'acqua alta... nel mare!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.